Sliding Doors Preview
 
นายกิตติภพ      ภวณัฐกุลธร
นายกสมาคม ส.ร.ก.ศ. (ชุดที่11)
นายดำรง    ชอบสุจริตสกุล
อุปนายกคนที่1
นายชลิต    สุริยะสกุลวงษ์
อุปนายกคนที่ 2
นายประสาล    พื้นผา
อุปนายกคนที่ 3
นายเสน่ห์    สุระสังวาลย์
กรรมการและเลขาธิการ
 
นายพรชัย    สมพงษ์
กรรมการและนายทะเบียน
นายสมัตพงษ์    ใหม่น้อย
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
นายอดุลย์เดช    ฐานะ
กรรมการ/วิชาการและแผนงาน
นางสาวนวลจันทร์      ช่องดารากุล
กรรมการ/ผู้ช่วยวิชาการและแผนงาน 1
นายสมหมาย    โอภาษี
กรรมการ/ผู้ช่วยวิชาการและแผนงาน 2
 
 
นายศิริชัย    พ่วงหลาย(เกษียณ)
กรรมการและสื่อสารองค์กร
นายสมชัย    ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการและผู้ช่วยสื่อสารองค์กร
นายเมธี    ทิพย์รักษ์ (ผอ.)
กรรมการ/กฏหมายกิจการพิเศษ
นายมานิต    คงเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยกฏหมาย 1
นายอุดมเกียรติ    พรรคเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยกฏหมาย 2
     
 
นายสุริเยนทร์      วงศ์ภาคำ
กรรมการและปฏิคม
นายวศิน    จิณะกับ
กรรมการและผู้ชวยปฏิคม
นายฐปนัท      ใยสำลี
กรรมการและสวัสดิการ
นายโชคชัย      คงเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยสวัสดิการ 1
นายจิรศักดิ์    ใจเย็น
กรรมการและผู้ช่วยกฏหมาย 2
     
 
นางสิริกร    วัฒนธัญญาการ
กรรมการและเหรัญญิก
นางจิตรอนงค์    คงแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 1
นางทิพย์อุบล    ศิริบูลย์
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 2
นางปริมภาภรณ์    กลับผดุง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 1
นางปารดา      ไชยรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 2
     
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :