Sliding Doors Preview


                     ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเอกสารการจัดประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

    เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

           หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563
           หนังสือรับรองใบเสร็จค่าลงทะเบียน
           โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
           กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
           คุณสมบัติรองผู้อำนวยการที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564
            หลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรร เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
            ใบสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
           คุณสมบัติรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการ
           หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการฯ
           ตัวอย่างโล่-รัฐมนตรีลงนามหน้าโล่เกียรติคุณ
           เชิญร้านค้าร่วมออกบูธ
           ประกาศจัดหาผู้จัดทำบูธ

    เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

           หนังสือเชิญเข้าอบรมสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 2562
           โครงการสัมมนาวิชาการ อบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ ๕-๖ มกราคม 2562
           กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :